Native interface (TCP)

native interface در محیط ترمینال "clickhouse-client" برای تعامل بین سرور با پردازش query توزیع شده مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین native interface در برنامه های C++ مورد استفاده قرار می گیرد. ما فقط کلاینت command-line را پوشش میدیم.