درایور JDBC

درایور رسمی JDBC برای ClickHouse وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر اینجا را ببینید.

JDBC drivers implemented by other organizations: درایور JDBC توسط سازمان های دیگر اجرا می شوند.