Special data types

مقادیر نوع داده special، نمیتوانند در در جدول ذخیره و یا در نتایج خروجی قرار بگیرند، اما در نتایج متوسط (intermediate) یک query در حال اجرا استفاده می شوند.